آدرس نام شرکت شماره دفتر شماره موبایل شرکتی نام و نام خانوادگی کد نمایندگی
فرخشهر خیابان امام خدمات رایانه موعود 3822422242 9103979512 حسین امامی 9512
شهرکرد خیابان کاشانی کوچه 6 پیام دانش 3813340329 9103979501 پیام دانش 9501
فارسان خیابان شهید رجائی کامپیوتر مرکزی فارسان 3827231386 9103979519 افشین اسلامی 9519
بروجن بلوار مدرس دفتر پیشخوان آقای خوش روش 3824232291 9103979522 رحمت اله خوش روش 9522
بروجن کوچه شتر خون مجتمع الماس کافی نت الما 3824224064 9103979523 محمد قهرمانی 9523
بلداجی میدان انقلاب بلوار کاشانی خدمات کامپیوتری عصر انفورماتیک 3824644340 9103979524 فرهاد طهماسبی 9527
سامان خیابان شهید جابر زاده مجتمع شهر فروشگاه کامپیوتر شهر 3823526009 9103979527 فرهاد امیری 9527
آلونی روبروی بانک ملی گویا یسهن آلونی 3825523444 9103979535 مولا جلیل پیران 9535
اردل بلوار شهدا دز پارت اردل 3826222823 9103979532 علی انصاری 9532
لردگان خیابان ولیعصر پاساژ ولیعصر مهدی سیستم لردگان 3825227173 9103979536 مهدی محمدی 9536
هفشجان خیابان کاشانی استار سیستم 3822570465 9103979539 محمد رضا فروزنده 9539
بن خیابان ملت ارمغان نت بن 3823724262 9103979545 مجید مرزبان 9545
کیار شرقی دزک رابیا سیستم آریا 3822852863 9103979514 سجاد الله گانی 9514
چالشتر بلوار رهبر دفتر فنی پایزان 3814426298 -------------- صدیقه نجفی 1100
شهرکرد میرآباد غربی خیابان فجر خدمات کامپیوتری 90 3813387707 -------------- موسی احمدی 1001
فردادنبه خیابان چهارده معصوم نگین رایانه شعبه 1 3824524541 -------------- حیدعلی اعلائی 1102
آدرس شرکت پیام دانش :شهرکرد خیابان شریعتی -کوچه 15-پلاک 15-شماره تلفن:038-33332373